ការចុះឈ្មោះ​ប្រឡងចូលសិក្សានៅ CADT

Techo Talent Scholarship

អំពីដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះប្រឡង

 1. ចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមតំណ Online នេះ
 2. បេក្ខជន-បេក្ខនារី ​ត្រូវមក​ទទួល​យក​សលាកបត្រ​សុំសិទ្ធិ​ប្រឡង​ពី​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា​នៅ​អគារ​នវានុវត្តន៍
  • ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
  • ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូបថត 4x6 ពីរសន្លឹក
  • និង​កំណត់​កាលវិភាគ​នៃ​ការ​ប្រឡង
 3. បេក្ខជន​ត្រូវមក​ប្រឡង​តាមកាលវិភាគ​ដែលបានកំណត់
  • ការប្រឡង​នឹងធ្វើឡើងនៅ​អគារ​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា រៀងរាល់ម៉ោង​ធ្វើការ​ចាប់ពី​ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
 4. បេក្ខជនដែល​ប្រឡងជាប់​អាចមក​ដាក់ពាក្យចូល​សិក្សានៅ​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំនាញនីមួយៗ https://www.idt.edu.kh/academic/