ការចុះឈ្មោះត្រៀមប្រឡងចូលសិក្សានៅ CADT

អំពីដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះប្រឡង

 1. ចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមតំណ Online នេះ
 2. បេក្ខជន​ត្រូវតែ​មក​ទទួល​យក​សលាកបត្រ​សុំសិទ្ធ​ប្រឡង​ពី​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា​នៅ​អគារ​នវានុវត្តន៍
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
  • បង់ប្រាក់​ចំនួន ១២.០០០ រៀល (មួយម៉ឺនពីរពាន់រៀល) ឬ USD 3.00 (បីដុល្លារ) តាមរយៈធនាគារ ឬ​មក​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា​ផ្ទាល់
  • ដោយភ្ជាប់​ជាមួយ​រូបថត 4x6 ពីរសន្លឹក
  • និង​កំណត់​កាលវិភាគ​នៃ​ការ​ប្រឡង
 3. បេក្ខជន​ត្រូវមក​ប្រឡង​តាមកាលវិភាគ​ដែលបានកំណត់
 4. បេក្ខជនដែល​ប្រឡងជាប់​អាចមក​ដាក់ពាក្យចូល​សិក្សានៅ​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា


បង្កើត​លេខកូដ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ចូលប្រើ​គណនី​ប្រឡង​នេះ​ចំនួន​៦ខ្ទង់។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំនាញនីមួយៗ https://idt.cadt.edu.kh/academic/