ជំនួយ


អំពីដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះប្រឡង
1
ចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមតំណ Online reg.cadt.edu.kh
2
ស្នើសុំដាក់ពាក្យប្រឡងតាមប្រភេទខាងក្រោម
 ក. ការប្រឡងអាហារូបករណ៍
 ខ. ឬ ការប្រឡងកញ្ចប់ពិសេស
3
បេក្ខជន-បេក្ខនារី ​ត្រូវមក​ទទួល​យក​សលាកបត្រ​សុំសិទ្ធិ​ប្រឡង​ពី​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​កម្ពុជា​​នៅ​អគារ​នវានុវត្តន៍
  1. ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
  2. ភ្ជាប់ជាមួយ​រូបថត 4*6 ពីរសន្លឹក
  3. និងកំណត់កាលវិភាគនៃការប្រឡង
4
ការប្រឡង និង រងចាំ កាប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង។

លំហាត់គំរូ

ទាញយកលំហាត់គំរូតៀមប្រឡងទីនេះ