ការចុះឈ្មោះត្រៀមប្រឡង

- សិស្សចាំបាច់ត្រូវមាននិទ្ទេសរួម A B ឬ C (ចំពោះនិទ្ទេស C ត្រូវមាននិទ្ទេស A លើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ៖ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា)


លេខកូដ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ចូលប្រើ​គណនី​ប្រឡង​នេះ​ចំនួន​៦ខ្ទង់។